• Chủ đầu tư: Anh Hoàng
  • Địa chỉ: Hữu Hòa, Hà Nội
  • Phong cách:
  • Năm hoàn thành: 2019

Du An 3 (3) Du An 3 (4) Du An 3 (5) Du An 3 (6) Du An 3 (7) Du An 3 (8) Du An 3 (9) Du An 3 (1) Du An 3 (2)

Chủ đầu tư: Anh Hoàng Địa chỉ: Hữu Hòa, Hà Nội Phong cách: Năm hoàn thành: 2019