• Chủ đầu tư: Anh Trường
  • Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội
  • Phong cách:
  • Năm hoàn thành: 2019

Du An 7 (1) Du An 7 (2) Du An 7 (3) Du An 7 (4) Du An 7 (5) Du An 7 (6) Du An 7 (7) Du An 7 (8) Du An 7 (9) Du An 7 (10) Du An 7 (11) Du An 7 (12) Du An 7 (13) Du An 7 (14) Du An 7 (15) Du An 7 (16) Du An 7 (17) Du An 7 (18) Du An 7 (19)

Chủ đầu tư: Anh Trường Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội Phong cách: Năm hoàn thành: 2019